språkstörning

språkstörning

Vissa dagar är man bara helt slut… men på ett positivt sätt.  Idag var vi på superbra föreläsningar hela dagen om språkstörning. Det var logoped, psykolog och slutligen en mamma och son(som hade en grav språkstörning). Det var de sistnämnda som gjorde hela dagen. Som de har kämpat för att få den hjälp han behövde. Det var ofta inte så komplicerade saker, men anteckningar från läraren och en planering på vad som skulle gås igenom. En resursperson som kunde stötta och sedan göra muntliga prov. Han kunde än idag knappt läsa och skriva, men hade gått ut handelshögskolan med nästan högsta betyg. Så det går om man vill, och går det inte så försöker man igen.

Det är intressant och så gripande när man får höra hur andra gjort. Men det var jobbigt. Det väcks en massa tankar om hur vi jobbar och hur man skulle vilja jobba.

språkstörning

Just nu läser vi mycket kring språkstörning och vad man kan och bör göra om man upptäcker en elev med detta. Språk-störning, vilket ord egentligen. Störd är ju inget som direkt klingar positivt. Borde kanske vara dags att ändra ord där. Språkproblematik eller nåt?!

Vad är en språkstörning?

Vid språkstörning är elevens språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Språkstörningen kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder.
Det är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika barn.

Elever med språkstörning kan trots en bra hörsel behöva stöd att förstå och tolka språklig information. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad. Språkstörning kan anges i olika grader från lätt till mycket grav. En grav språkstörning innebär omfattande svårigheter att förstå och eller göra sig förstådd.

Vanliga konsekvenser vid språkstörning är att ha

 • en långsam språkutveckling
 • svårigheter att lära sig nya ord
 • svårt att göra sig förstådd, även för närstående
 • begränsad språkanvändning
 • nedsatt språkförståelse.

Språkstörning kan förekomma med andra funktionsnedsättningar, men definieras av att det är elevens mest framträdande funktionsnedsättning.
Vid flerspråkighet uppträder en språkstörning i båda språken.

Vad kan man göra för elever med språkstörning?

Lärmiljön för elever med språkstörning behöver vara språkligt och kommunikativt tillgänglig.

Eleverna kan annars få för lite stimulans när de inte förstår vad andra säger eller när omgivningen inte förstår vad de säger.

I arbetet med eleverna behöver du därför tänka på att

 • bjuda in eleven i naturliga samspelssituationer.
 • ge många möjligheter till samtal med andra.
 • använda tydliga uppmärksamhetssignaler.
 • skapa struktur och ge extra mycket förförståelse.
 • använda mycket visuellt stöd som handalfabetet, tecken och bilder.
 • rikta uppmärksamheten på den som talar.
 • Lyssna aktivt och knyta an till elevens intresse.
 • tala en i taget, lyssna och invänta svar.
 • bekräfta att du förstår vad eleven säger, men tala också om när du inte förstår.
 • använda ett tydligt tal och anpassa talhastighet och ordval.
 • begränsa ord- och meningslängd.
 • ge uppgifter utifrån vad elevens arbetsminne klarar.
 • presentera information och fakta så att de kan tas emot via flera sinnen.
 • stärka begreppsbildning och kategorisering genom att tydliggöra innehållet och ge orden samtidigt med upplevelserna.
 • användaalternativa lärverktyg, anpassade material och läromedel.
 • anpassa gruppstorlek och sammansättning.
 • erbjuda många tillfällen till repetition med variation.

Elever med språkstörning behöver ofta stöd att söka och sammanställa information. Extra tid och hjälp att utveckla språkliga strategier kan minska effekterna av den sköra språkförmågan
                                                                                                                              ( från spsm.se)